Bahai-Faith.org – Nederlands

“HET WELZIJN DER MENSHEID, HAAR VREDE EN VEILIGHEID ZIJN ONBEREIKBAAR, TENZIJ HAAR EENHEID BLIJVEND TOT STAND IS GEBRACHT.”1
-Bahá’u’lláh-

Bahá’u’lláh is de Stichter-Profeet van het Bahá’í Geloof, de jongste onafhankelijke wereld religie. Er zijn meer dan 6 miljoen volgelingen, verspreid over 235 landen en gebieden.

Wat is het Baha’i Geloof?
“Het Bahá’í Geloof handhaaft de eenheid van God, erkent de eenheid van Zijn Profeten, en prent het beginsel in van de eenheid en ondeelbaarheid van het gehele menselijke ras. Het verkondigt de noodzaak en de onvermijdelijkheid van de eenmaking van de mensheid.”2

Wie is Bahá’u’lláh?
Bahá’u’lláh is de Boodschapper van God voor dit tijdperk en de Beloofde van alle religies. Hij onderging een gevangenschap van 40 jaar en werd verbannen vanuit Tihrán in Iran naar Constantinopel/Istanbul in Turkije en naar Adrianopel/Edirne in Turkije en vandaar naar ‘Akká in het Heilige Land (Foto), waar Hij overleed in 1892 (Foto). Bahá’u’lláh betekent “De Glorie van God”.
“Dit is de Dag waarin de mensheid het Aangezicht kan aanschouwen en de stem kan horen van de Beloofde … Groots is waarlijk deze Dag! De zinspelingen die in alle heilige Geschriften hierop zijn gemaakt als de Dag van God, getuigen van de grootheid ervan. De ziel van iedere Profeet Gods, van iedere goddelijke Boodschapper, heeft naar deze wonderbare Dag gesmacht.”3
De Báb is the Voorloper van Bahá’u’lláh. Hij is de Boodschapper van God Die de mensen voorbereidde voor de komst van Bahá’u’lláh. Hij verklaarde Zijn Zending in 1844 in Shíráz in Iran (Foto). Na zes jaar van lijden en gevangenschap, stierf Hij de marteldood (Foto). Zijn volgelingen werden vervolgd en meer dan 20.000 van hen werden terechtgesteld. De Báb betekent “De Poort”.
‘Abdu’l-Bahá (Foto), de oudste zoon van Bahá’u’lláh, was het Voorbeeld van de leringen van Bahá’u’lláh en werd aangeduid als de enige Vertolker van Zijn Geschriften. Hij onderging eveneens samen met Bahá’u’lláh, Diens gevangenschap. ‘Abdu’l-Bahá betekent “Dienaar van God”.

Welke zijn de Leringen van het Bahá’í Geloof?

Eenheid van God
“Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God.”4

Eenheid van Religie
“Het doel van religie, zoals geopenbaard uit de hemel van Gods Heilige Wil, is om eenheid en eendracht te vestigen onder de volkeren van de wereld.”5
“Iedere goddelijke Openbaring werd zo neergezonden dat zij beantwoordde aan de omstandigheden van de tijd waarin zij verscheen.”6
“Weet voorzeker dat in iedere Godsbeschikking het licht van goddelijke Openbaring aan de mensen werd gegeven in rechtstreekse verhouding tot hun geestelijke vermogens.”7
“Weet voorzeker dat in wezen alle Profeten Gods een en dezelfde zijn. Hun eenheid is volkomen. God, de Schepper, zegt: Er is geen enkel onderscheid tussen de Dragers van Mijn Boodschap.”8

Eenheid van de Mensheid
“O Mensenkinderen! Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof? Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen … Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht gelijk één ziel te zijn … zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden.”9
“Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één zee.”10
“Weest als de vingers van één hand en de ledematen van één lichaam.”11

Religie moet de oorzaak zijn van Liefde en Genegenheid
“Religie behoort alle harten te verenigen en oorlog en tweedracht van het aardoppervlak te doen verdwijnen, vergeestelijking te doen ontstaan en leven en licht te geven aan elk hart. Als religie de oorzaak wordt van afkeer, haat en verdeeldheid, zou ze er beter niet kunnen zijn, en zich uit een dergelijke religie terug te trekken zou een werkelijk religieuze daad zijn.”12

Het Uitroeien van Vooroordelen
“… evenzo tasten vooroordelen van godsdienst, ras, vaderland en politiek het fundament van de menselijke maatschappij aan en leiden tot bloedvergieten en grotere ellende voor de mensheid. Zolang deze vooroordelen bestaan, duurt de verschrikking van oorlog voort.”13

Het doel van het Leven
“Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen … Zich te gedragen als de dieren in het veld is de mens onwaardig. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde.”14

Het Vermogen van de Mens en het Belang van Opvoeding
“Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”15

Zelfopvoeding
“Hoe kunt gij uw eigen fouten vergeten en u met de fouten van anderen inlaten? … overdrijf niet de fouten van anderen, opdat uw eigen fouten niet groot lijken.”16

“De Heilige Manifestaties van God zijn gezonden om de eenheid van de mensheid zichtbaar te maken. Omwille hiervan ondergingen Zij tegenspoed en beproevingen, opdat een gemeenschap van de meest uiteenlopende volkeren der mensheid zou samenkomen in de schaduw van het Woord van God en zou leven in eensgezindheid, en met vreugde en gratie de eenheid van de mensheid op aarde zou uitdragen.”17
Bahá’u’lláh heeft geestelijke en maatschappelijke leringen en wetten geopenbaard, die de mensheid nodig heeft om de problemen van deze tijd op te lossen. In de Bahá’í gemeenschap bestaan geen geestelijken of priesters. In de plaats daarvan zijn er instellingen op plaatselijk, landelijk en internationaal vlak, elk bestaande uit negen verkozen Bahá’ís.
Als u in uw hart akkoord gaat met wat u hebt gelezen, dan kunt u uzelf als een Bahá’í beschouwen en verbonden worden met de wereld-omvattende Bahá’í familie (Contacten).

Enkele geselecteerde Verzen
“Ik getuig, o mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om U te kennen en U te aanbidden. Ik betuig op dit ogenblik mijn machteloosheid en Uw macht, mijn armoede en Uw rijkdom. Er is geen ander God dan Gij, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.”18
“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken. Hoedt u dat gij niet weifelt in uw besluit de waarheid van deze Zaak te omhelzen.”19
“Reciteert de verzen Gods elke morgenstond en avondstond.”20
De rondwarende engelen van de Almachtige zullen alom de geur verspreiden van de woorden, geuit door al wie zo in de stilte van zijn kamer de door God geopenbaarde verzen zegt, en zullen het hart van ieder rechtvaardig mens doen kloppen. Ofschoon deze uitwerking hem eerst onbewust mag blijven, zal de kracht van de hem geschonken genade vroeg of laat haar invloed op zijn ziel doen gelden. Aldus zijn de geheimen der Openbaring Gods rachtens de wil van Hem, Die de bron is van macht en wijsheid, vastgesteld.”21

Homepage voetnoten
1 Bahá’u’lláh, Bloemlezing CXXXI
2 Shoghi Effendi, Oproep aan de volkeren der wereld, p. 8
3 Bahá’u’lláh, Bloemlezing VII
4 Bahá’u’lláh, Bloemlezing CXI
5 Bahá’u’lláh, Tafel van Ishráqát
6 Bahá’u’lláh, Bloemlezing XXXIV
7 Bahá’u’lláh, Bloemlezing XXXVIII
8 Bahá’u’lláh, Bloemlezing XXXIV
9 Bahá’u’lláh, Verborgen Woorden, A 68
10 Bahá’u’lláh, Tafel van Ishráqát
11 Bahá’u’lláh, Bloemlezing LXXII
12 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 146
13 ‘Abdu’l-Bahá, Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk, p. 241
14 Bahá’u’lláh, Bloemlezing CIX 15 Bahá’u’lláh, Bloemlezing CXXII
16 Bahá’u’lláh, Verborgen Woorden, A 26 en P 44
17 ‘Abdu’l-Bahá, Selections of the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 278 (ongeautoriseerde vertaling)
18 Bahá’u’lláh, Bahá’í Gebeden, p. 2
19 Bahá’u’lláh, Bloemlezing LXX
20 Bahá’u’lláh, Het Heiligste Boek, p. 80
21 Bahá’u’lláh, Bloemlezing CXXXVI