Bahai-Faith.org – Slovensky

“BLAHOBYT L’UDSTVA, JEHO MIER A BEZPECNOST SÚ NEDOSIAHNUTEL’NÉ, AK A KYM NEBUDE PEVNE USTANOVENÁ JEHO JEDNOTA.”1
-Bahá’u’lláh-

Bahá’u’lláh je Prorokom, zakladatel’om bahájskej viery, najmladšieho nezávislého svetového nábozenstva. Má viac ako 6 miliónov nasledovníkov vo vyše 235 krajinách a teritóriách.

co je bahájska viera?
“Bahájska viera potvrdzuje jednotu Boha, uznáva jednotu Jeho Prorokov a vštepuje princíp jednoty a celistvosti l’udského rodu. Prehlasuje nutnost’ a nevyhnutnost’ zjednotenia l’udstva.”2

Kto je Bahá’u’lláh?
Bahá’u’lláh je Poslom Bozím pre túto dobu a Prisl’úbeným všetkých nábozenstiev. ·šyridsat’ rokov trpel ako väzen a vyhnanec, bol poslaný do exilu z Teheránu v Iráne, cez Konštantinopol (Istanbul) v Turecku, Adrianopol (Edirne) v Turecku az do ‘Akká vo Svätej zeme (fotografia), kde v roku 1892 zosnul (fotografia). Bahá’u’lláh znamená “Sláva Bozia”.
“… toto je Den, v ktorom l’udstvo môze uzriet’ Tvár a pocut’ Hlas Prisl’úbeného. … Vel’ký je vskutku tento Den! Zmienky o nom vo všetkých svätých Písmach ako o Dni Bozom, dosvedcujú jeho vel’kost’. Duše všetkých Prorokov Bozích a všetkých Bozích poslov zíznili po tomto obdivuhodnom Dni.”3
Bahá’u’lláhovým predchodcom bol Báb. Bol Poslom Bozím, Ktorý pripravoval l’udí pre príchod Bahá’u’lláha. Svoje posolstvo vyhlásil v roku 1844 v Shíráze v Iráne (fotografia). Po šiestich rokoch utrpenia a väznenia bol umucený (fotografia). Jeho nasledovníci boli prenasledovaní a vyše 20. 000 ich bolo popravených. Báb znamená “Brána”.
‘Abdu’l-Bahá (fotografia), najstarší syn Bahá’u’lláha, bol príkladom Bahá’u’lláhovho ucenia a bol menovaný za jediného vysvetl’ovatel’a Jeho Písiem. Trpel vo väzení spolu s Bahá’u’lláhom. ‘Abdu’l-Bahá znamená “Sluzobník Boha”.

Aké je ucenie bahájskej viery?

Jedinost’ Boha
“Nemôze byt’ pochýb, ze všetky národy sveta, akejkol’vek rasy, ci nábozenstva, získavajú inšpiráciu z jedného nebeského Zdroja a sú poddanými jedného Boha.”4

Jednota nábozenstiev
“Zámerom nábozenstva, ako bol zjavený z nebies Bozej svätej Vôle, je ustanovit’ jednotu a súlad medzi národmi sveta.”5
“Kazdé Bozské Zjavenie bolo zosielané tak, aby vyhovovalo podmienkam doby, v ktorej sa objavilo.”6
“Bud’ si istý, ze Svetlo Bozieho Zjavenia bolo v kazdom Zriadení l’ud’om zosielané v priamej úmernosti k ich duchovnej spôsobilosti.”7
“Vedz s istotou, ze podstata všetkých Prorokov Bozích je jedna a tá istá. Ich jednota je dokonalá. Boh, Stvoritel’, hovorí: Niet ziadneho rozdielu medzi Nositel’mi Môjho posolstva.”8

Jednota l’udstva
“Ó deti l’udí! Neviete ešte, preco sme vás stvorili všetkých z jedného a toho istého prachu? Aby sa nikto nemohol vyvyšovat’ nad ostatných … Ked’ze sme vás stvorili všetkých z rovnakej podstaty, mali by ste byt’ ako jedna duša, krácat’ tou isou nohou, jest’ rovnakými ústami, byt’ na tej istej zemi, tak, aby vaše najvnútornejšie bytie cez vaše skutky a ciny sa prejavilo znamením jednoty a podstatou odpútania sa.”9
“Ste listami jedného stromu a kvapkami jedného oceánu.”10
“Bud’te ako prsty jednej ruky a orgány jedného tela.”11

Nábozenstvo by malo byt’ dôvodom lásky a náklonnosti
“Nábozenstvo by malo zjednocovat’ všetky srdcia a spôsobovat’, ze vojny a spory vymiznú z povrchu zeme, malo by dávat’ zrod duchovnosti a prinášat’ zivot a svetlo kazdému srdcu. Ak sa nábozenstvo stane prícinou odporu, nenávisti a rozdelenia, bolo by lepšie byt’ bez neho a odstúpenie od takéhoto nábozenstva by bolo skutocne nábozným cinom.”12

Odstránenie predsudkov
“… nábozenské, rasové, národnostné a politické predsudky sú všetky nicivé pre základ l’udskej spolocnosti, všetky vedú ku krviprelievaniu, všetky prinášajú l’udstvu skazu. Kým pretrvajú, budú pokracovat’ hrôzy vojny.”13

Zmysel zivota
“Všetci l’udia boli stvorení, aby niesli vpred stále sa rozvíjajúcu civilizáciu…Konat’ ako zvieratá na poli je cloveka nehodné. Cnosti, ktoré prislúchajú jeho dôstojnosti, sú trpezlivost’, milosrdenstvo, súcit a milujúca láskavost’ ku všetkým národom a príbuzenstvám zeme.”14

Potenciál cloveka a dôlezitost’ výchovy
“Povazujte cloveka za banu bohatú na drahokamy neocenitel’nej hodnoty. Jedine výchova môze spôsobit’, ze zjaví svoje poklady a umozní l’udstvu, aby z nich mohlo mat’ prospech.”15

Sebavýchova
“Ako si mohol zabudnút’ na svoje vlastné chyby a zaoberat’ sa chybami iných? … Nezvelicuj chyby iných, aby sa tvoje vlastné nejavili vel’ké.”16

“Sväté Prejavy Bozie boli zosielané, aby zviditel’nili jednotu l’udstva. Pre toto znášali nespocetné nešt’astia a súzenia, aby sa spolocenstvo spomedzi rozdelených národov l’udstva mohlo zhromazdit’ v tieni Slova Bozieho a zilo ako jeden a s potešením a pôvabom mohlo demonštrovat’ na zemi jednotu l’udstva.”17
Bahá’u’lláh zjavil duchovné a sociálne ucenia a zákony, ktoré l’udstvo potrebuje na vyriešenie problémov tejto doby. V bahájskom spolocenstve neexistuje klérus ci knazstvo. Namiesto toho sú tu inštitúcie na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, z ktorých kazdá pozostáva z deviatich volených bahájov.
Ak vo svojom srdci súhlasíte s tým, co ste si precítali, môzete sa pokladat’ za bahája a môzete sa spojit’ s celosvetovou bahájskou rodinou (Kontakty).

Niekol’ko vybraných citátov
“Svedcím, ó môj Boze, ze si ma stvoril, aby som Ta poznal a uctieval. V tomto okamziku dosvedcujem svoju bezmocnost’ a Tvoju moc, svoju chudobu a Tvoje bohatstvo. Niet Boha, okrem Teba, Pomocníka v nebezpecí, skrze Seba Jestvujúceho.”18
“Ponorte sa do oceánu Mojich slov, nech môzete preniknút’ k jeho tajomstvám a odhal’te všetky perly, ktoré lezia ukryté v jeho hlbinách. Majte sa na pozore, aby ste nezaváhali vo svojom odhodlaní prijat’ pravdu tejto Veci.”19
“Odriekajte verše Bozie kazdé ráno a vecer.”20
“Ak niekto v súkromí svojej komnaty odrieka verše Bohom zjavené, rozptýlení anjeli Všemocného roznesú dod’aleka vônu slov vyrieknutých jeho ústami a spôsobia, ze sa rozbúšia srdcia všetkých poctivých. Hoci by si spociatku nebol vedomý ich úcinku, predsa musí moc milosti na neho zoslanej, skôr ci neskôr, na jeho dušu zapôsobit’.”21

Poznámky domovskej stránky
1 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy CXXXI
2 Shoghi Effendi, Call to the Nations, s. XII
3 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy VII
4 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy CXI
5 Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh, s. 129
6 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy XXXIV
7 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy XXXVIII
8 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy XXXIV
9 Bahá’u’lláh, Skryté slová, z arabciny 68
10 Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh, s. 27
11 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy LXXII
12 ‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks, s. 116
13 ‘Abdu’l-Bahá cit. v Esslemont, Bahá’u’lláh and the New Era, s. 246
14 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy CIX
15 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy CXXII
16 Bahá’u’lláh, Skryté slová, z arabciny 26, z perzštiny 44
17 ‘Abdu’l-Bahá, Selections of the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, s. 278
18 Bahá’u’lláh, Bahá’í modlitby, s. 11
19 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy LXX
20 Bahá’u’lláh, Deepening. s. 1
21 Bahá’u’lláh, Vybrané spisy CXXXVI